भागधारकांची यादी

  Shri. Saurabh Rao (I.A.S.),
ठाणे महानगरपालिका आयुक्त


मा. महापौर


विरोधी पक्षनेते


सभागृह नेते - ठाणे महानगरपालिका


उपमहापौर


स्थायी समिती अध्यक्ष

Dr. Mahendra Kalyankar (IAS)
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग